Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Część A

 • ☑ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • ☑ monitoringu realizacji celów i zadań,
 • ☑ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 • ☑ procesu zarządzania ryzykiem,
 • ☑ audytu wewnętrznego,
 • ☑ kontroli wewnętrznych,
 • ☑ kontroli zewnętrznych,
 • ☑ innych źródeł informacji: analizy wyników statystycznych Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 1,46 MB)

| Udostępniający informację: Z-ca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2017-03-02 |

248

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016

dla działu/działów administracji rządowej: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

 • Organizowanie szkoleń, narad wewnętrznych.
 • Udział w szkoleniach zorganizowanych przez KSSiP.
 • Realizacja obowiązku samokształcenia prokuratorów i pracowników sekretariatu.
 • Delegowanie prokuratorów prokuratur rejonowych w celu odbycia stażu w Dziale Sądowym Prokuratury Okręgowej w celu podniesienia efektywności prowadzonych postępowań oraz skuteczności wywodzonych środków zaskarżenia.
 • Wprowadzenie obowiązku konsultacji projektów kasacji wywodzonych przez prokuratorów Prokuratur Rejonowych z prokuratorami Działu Sądowego.
Tabela przedstawiająca realizację najważniejszych celów w roku 2016
L.p.CelMierniki określające stopień realizacji celuNajważniejsze planowane zadania służące realizacji celuNajważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
NazwaPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy planOsiągnięta wartość na koniec roku,którego dotyczy sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźniki pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 0,95 0,95
 • Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.
 • Zmniejszenie ilości spraw długotrwałych trwających procesowo powyżej 10 miesięcy.
 • Skrócenie czasu trwania postępowań, w których zastosowano izolacyjne środki zapobiegawcze.
 • Zwiększenie ilości oraz wartości zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanego.
 • Comiesięczna kontrola wyników statystycznych osiągniętych przez prokuratury rejonowe.
 • Współpraca z organami ścigania w ramach nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
 • Wzmożenie nadzoru przez prokuratorów IV Wydziału Organizacyjno – Sądowego nad postępowaniami długotrwałymi: trwającymi powyżej 10 miesięcy, postępowaniami ze środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania, postępowaniami w sprawach bulwersujących, pozostających w zainteresowaniu mediów.
 • Wzmożenie działań nadzorczych oraz stały monitoring spraw, w celu podniesienia wskaźnika zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w celu zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych.
Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0 86,26
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 0,00 0,00
 • Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym.
 • Informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach.
 • Prawidłowa praca pracowników sekretariatu.
 • przestrzeganie prawa podejrzanych do korzystania z obrońcy z urzędu.
 • Terminowość nadawania biegu zawiadomieniom o przestępstwie.
 • Informowanie stron na podst. art. 306 § 4 kpk o wydłużeniu czynności sprawdzających.
 • Terminowe nadawanie biegu środkom zaskarżenia.
 • Wzmożenie nadzoru prokuratorów nad sprawami pozostającymi w nadzorze.
 • Wzmożenie nadzoru przez prokuratorów IV Wydziału Organizacyjno – Sądowego.
 • Współpraca z organami ścigania.
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzenia postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,5 85,62
 • Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji.
 • Zwiększenie ilości spraw prowadzonych osobiście.
 • Wzmożenie nadzoru w drodze pisemnych wytycznych i sporządzanie planu czynności śledczych.
Monitoring i konsultowanie sporządzanych środków odwoławczych
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 75 397 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową
 • Wdrożenie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Organizowanie narad z udziałem przedstawicieli organów ścigania, w celu ustalenia wspólnych kierunków i metod działania.
 • Nałożenie obowiązku sporządzania przez prokuratorów pisemnych wytycznych obejmujących wszystkie kierunki postępowania, oraz istotne czynności procesowe.
 • Samokształcenie prokuratorów.
 • Udział prokuratorów w szkoleniach organizowanych przez KSSiP.
 • Prowadzenie i monitoring procedur konkursowych.
5 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby przeprowadzonych postępowań 100% 100% Stały monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych Monitorowanie na bieżąco prawidłowość prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2016

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2016

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

Tylko w zakresie wartości miernika - efektywności postępowania sądowego - osiągnięto nieznacznie mniejszą wartość (o 1,88 %) od planowanej. Wpływ na to miały między innymi:

 • złożoność i skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, które w następstwie weryfikacji w toku postępowania sądowego zgodnie z zasadą bezpośredniości legły u podstaw zmiany ustaleń faktycznych w sprawie;
 • nieoczekiwana zmiana zeznań przez świadków przed sądem bądź odmówienie składania zeznań przez osoby najbliższe i zmiana w związku z tym materiału dowodowego;

Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 1,74 MB)

| Udostępniający informację: Z-ca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2017-03-02 |

249

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2017

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Tabela przedstawia plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. oraz podległych jej prokuratur rejonowych na rok 2017
L.p.CelMierniki określające stopień realizacji celuNajważniejsze zadania służące realizacji celuOdniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
NazwaPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,1 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2017 (PK I BP 094.2.2016)
Plan działalności jednostek obszaru Prokuratury Regionalnej w Łodzi na rok 2017 (RP II A 095.5.2016)
Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 25,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 150 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową
5 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzania zamówień publicznych Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby prowadzonych postępowań 100,0 Stały monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-12-12 |

226

Strona 2 z 2Pierwsza | Poprzednia | 1 | 2 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00