Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Opocznie za nr PR Ds 113.2019 prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w dniu 18 stycznia 2019 roku w Opocznie pomiędzy godziną 10:00 a 17:24 przekazania do Urzędu Miasta w Opocznie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, przesyłek pocztowych zawierających groźby karalne nawiązujące w swojej treści do wcześniejszego pozbawienia życia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, skierowane pod adresem Burmistrza Opoczna i członka Zarządu PGK, które wzbudziły w zagrożonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

Z zebranego na obecnym etapie materiału dowodowego wynika, iż w dniu 18 stycznia 2019 roku około godziny 10:00 do budynku Urzędu Miasta w Opocznie znajdującego się przy ulicy Staromiejskiej wpłynął przesłany za pośrednictwem poczty list formatu A5. Na kopercie koloru białego znajdował się znaczek pocztowy koloru niebieskiego z napisem Polska 350g z widoczną pieczątką poczty, datą nadania 17.01.2018 r. oraz dwoma literami „B.L”. Na kopercie widniał tekst „Gmina Opoczno Burmistrz ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno”. Wewnątrz koperty znajdowały się dwie kartki formatu A5, na jednej z nich widniał sporządzony drukowanymi literami tekst „ZDECHNIESZ NASTĘPNY CZERWONY ZDRAJCO. W.ANDERS”, na drugiej kartce nie było żadnych znaków. Powyższą przesyłkę pracownik Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzył i przekazał Burmistrzowi. Od wyżej wymienionego odebrano protokolarne zawiadomienie o przestępstwie, w którym podał, iż adresowane do niego słowa odbiera jako groźby karalne i obawia się ich spełnienia. Jednocześnie podał, iż przypuszcza, że ten list został wysłany po tym jak na swoim profilu facebookowym umieścił informację o wystawieniu księgi kondolencyjnej w związku ze śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska.

W toku dalszych czynności ustalono, iż, przedmiotowa przesyłka została wrzucona do skrzynki pocztowej znajdującej się w Opocznie na ulicy Westerplatte. W rozmowie z pracownikiem poczty, który wyjmował korespondencję ze skrzynki ustalono, iż w momencie opróżniania skrzynki pomiędzy godziną 17.00 a 18.00 wyjął ze skrzynki dwa listy formatu A5, jeden adresowany do Urzędu Miasta a drugi tego samego formatu adresowany do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Wobec powyższego funkcjonariusze KPP w Opocznie udali się do siedziby PGK gdzie ustalili, iż w korespondencji, która tego dnia nie była jeszcze odebrana znajdowała się koperta formatu A5 z umieszczonym na kopercie adresem „PGK Opoczno - ul. Krótka 1 - 26-300 Opoczno”. Ponadto na kopercie znajdował się taki sam datownik jak w korespondencji przesłanej do Burmistrza z datą 17.01.2018r. i oznaczeniem „BL”. Wobec powyższego przedmiotową kopertę zabezpieczono, a następnie przy użyciu lampy podświetleniowej ujawniono, że znajduje się w niej kartka z napisem o treści „BĘDZIESZ NASTĘPNA CZERWONA SUKO. W.ANDERS”. Od pokrzywdzonej również przyjęto protokolarne zawiadomienie o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa gróźb karalnych.

W postepowaniu tym trwają intensywne czynności wykrywcze, a sprawa ta została objęta zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-02-01 |

335

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Opocznie nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygn. PR Ds. 91.2018 prowadzone przeciwko Adrianowi D. podejrzanemu o to, że:

  1. W dniu 19 stycznia 2019 roku w miejscowości Błogie Rządowe, gm. Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkiego będąc w stanie nietrzeźwości w obecności i za pośrednictwem Kazimierza D. oraz interweniujących funkcjonariuszy policji Komisariatu Policji w Paradyżu groził pozbawieniem życia pełniącemu funkcję Wójta Gminy Mniszków oraz mieszkańcom miejscowości Błogie Rządowe, groził spaleniem ich zabudowań a ponadto groził spaleniem budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonych uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk;
  2. Na przełomie miesiąca grudnia 2018 - styczna 2019 roku w miejscowości Błogie Szlacheckie. gm. Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkiego będąc w stanie nietrzeźwości, trzymając w ręku nóż, stojąc przed drzwiami wejściowymi do plebanii w obecności i za pośrednictwem Agnieszki S. groził pozbawieniem życia Proboszczowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Błogim Szlacheckim przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 kk;
  3. W dniu 31 grudnia 2018 roku w miejscowości Błogie Rządowe, gm. Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkiego groził pozbawieniem życia Kazimierzowi D., przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 kk;
  4. W okresie czasu listopad-grudzień 2018 roku w miejscowości Błogie Szlacheckie, gm. Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkiego groził pozbawieniem życia Agnieszce S., przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 kk.

W dniu 21 stycznia 2019 roku Adrian D. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Opocznie gdzie został przesłuchany pod zarzutem popełnienia opisanych powyżej czynów zabronionych. Składając wyjaśnienia przyznał się częściowo do popełnienia zarzuconych mu czynów wyjaśniając, iż znajdując się pod wpływem alkoholu nie panuje nad sobą i jest zdolny coś podpalić lub zrobić komuś krzywdę. Biorąc po uwagę, iż podejrzany Adrian D. był już wielokrotnie karany, w tym za czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk oraz art. 288 § 1 kk i art. 190 §1 kk., w dniu 21 stycznia 2019 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Opocznie II Wydział Kamy wniosek o zastosowanie wobec Adriana D. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, powołując się między innymi na uzasadnioną obawę, że podejrzany Adrian D. któremu zarzucono popełnienie umyślnego występku popełni ponownie przestępstwo przeciwko życiu zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu zwłaszcza, że popełnieniem takiego przestępstwa groził (art. 258 § 3 k.p.k.).

Powyższy wniosek Sąd Rejonowy w Opocznie II Wydział Karny rozpoznał w dniu 22 stycznia 2019 roku i wydał w sprawie o sygn. II Kp 16/19 postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy tj. do dnia 19 kwietnia 2019 roku.

Postępowanie to zostało objęte zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-02-01 |

336

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 3 grudnia 2018r. za sygn. PR 1 Ds. 2055.2018 prowadzi śledztwo przeciwko Krzysztofowi A. podejrzanemu o to, że w dniu 2 grudnia 2018 r. w Piotrkowie Tryb. woj. łódzkie w mieszkaniu przy ul. Aleje 3-go Maja działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Jakuba B. zadał mu sztychem trzymanego w ręku noża cios w newralgiczne dla życia i zdrowia miejsce tj. w klatkę piersiową po stronie lewej powodując tym ranę kłutą klatki piersiowej po stronie lewej drążącej do serca skutkującą wykrwawieniem organizmu w skutek krwotoku do lewej jamy opłucnej i następstwie powodującą jego zgon, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk

W dniu 4 grudnia 2018 r. wykonano z udziałem podejrzanego czynności procesowe. Podejrzany na etapie postępowania przygotowawczego formalnie przyznał się do stawianego mu zarzutu niemniej w treści złożonych wyjaśnień wskazał, iż nie chciał zabić tylko nastraszyć pokrzywdzonego akcentując przy tym, iż zadając cios nożem bronił się przed agresywnym wobec jego osoby zachowaniem pokrzywdzonego.

W dniu 4 grudnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła do miejscowego sądu rejonowego z wnioskiem o zastosowanie względem podejrzanego Krzysztofa A. izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W dniu 5 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-12-20 |

330

Ogłoszenie prasowe

Prokuratura Rejonowa w Opocznie prowadzi za nr PR Ds. 1392.2018 śledztwo w sprawie wypadku przy pracy do którego doszło w dniu 10 grudnia 2018 roku w Opocznie na terenie miejscowego Zakładu Usługowo Produkcyjnego tj. o czyn z art. 220§ 1 k.k. w zb. z art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

O powyższym zdarzeniu dyżurny KPP w Opocznie został powiadomiony przez Szpital Powiatowy w Opocznie gdzie został przywieziony pokrzywdzony obywatel Ukrainy Igor D. z obrażeniami w postaci amputacji dłoni ręki lewej. Tego dnia razem z kolegą Andrii S. w trakcie wykonywania prac cięcia blachy na urządzeniu o nazwie „Gilotyna” pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak ustalono pokrzywdzony został przetransportowany pogotowiem lotniczym do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie podjęta została być próba przyszycia odciętej dłoni.

W dniu 12 grudnia 2018r. w Prokuraturze Rejonowej w Opocznie wydano i ogłoszono Tomaszowi P. właścicielowi wymienionego Zakładu Usługowo Produkcyjnego postanowienie o przedstawieniu zarzutów, zarzucając mu to, iż:

  1. dniu 10 grudnia 2018 roku w Opocznie jako właściciel firmy i z tego tytułu będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnił wynikających stąd obowiązków, gdyż godząc się na wykonanie na terenie swojego zakładu obowiązków pracowniczych przez Igora D. obywatela Ukrainy, dopuścił Igora D. i jego kolegę Andrii S. do pracy polegającej na cięciu blachy na urządzeniu o nazwie „Gilotyna”, które nie posiadało zamocowanych osłon niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom je obsługującym oraz bez sprawdzenia czy osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i bez zapewnienia należytego nadzoru nad wykonywanymi pracami, czym naraził Igora D. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnie spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, gdyż podczas prac polegających na przygotowaniu arkusza blachy do cięcia i ułożeniu go na urządzeniu w chwili uruchomienia gilotyny doszło do amputacji dłoni ręki lewej Igora D. tj. o czyn z art. 220 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  2. W dniu 10 grudnia 2018 roku będąc właścicielem firmy w Opocznie woj. łódzkiego wbrew obowiązkowi nie zawiadomił Państwowej Inspekcji Pracy o zaistniałym na terenie jego zakładu w dniu 10 grudnia 2018 roku ciężkim wypadku przy pracy, jakiemu uległ Igor D. który podczas pracy na urządzeniu o nazwie „Gilotyna” doznał amputacji dłoni lewej ręki tj. o czyn z art. 221 k.k.
  3. W dniu 10 grudnia 2018 roku w Opocznie będąc właścicielem firmy na terenie zakładu nakłaniał swoich pracowników do składania fałszywych zeznań, w ten sposób, że nakazał im aby w przypadku przyjazdu funkcjonariuszy policji zeznali, że w czasie wypadku jego nie było na terenie zakładu oraz, że osłony przy urządzeniu o nazwie „Gilotyna” były założone tj. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k.
  4. W dniu 10 grudnia 2018 r. Opocznie woj. łódzkiego składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy - postępowaniu przygotowawczym DM 1078/18 Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 k.k. oraz pouczony o treści art. 183 k.p.k., w obawie przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, zeznał nieprawdę co do okoliczności dotyczących zaistnienia wypadku przy pracy w ten sposób, że podał iż w czasie wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 10 grudnia 2018 roku nie było go na terenie zakładu, a ponadto podał, że osłony przy urządzeniu o nazwie „Gilotyna” były założone tj. o czyn z art. 233 § la k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz P. przyznał się jedynie do popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 221 k.k., natomiast nie przyznał się do popełnienia pozostałych zarzuconych mu czynów. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 25 000 zł. oraz zakazu opuszczania kraju.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-12-14 |

328

Ogłoszenie prasowe

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. prowadzi od dnia 6 grudnia 2018r. za numerem PR 2 Ds. 1303.2018 postępowanie przygotowawcze przeciwko Damianowi J. i Piotrowi P. podejrzanym o to, że: w dniu 06.12.2018 r. na ul Łódzkiej w miejscowości Lubochnia pow. Tomaszów Maz. woj. łódzkie dokonali rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci pistoletu na obywatelach Socjalistycznej Republiki Wietnamu – N. V. T. i L. M. T., w ten sposób, że posługując się odzieżą przypominającą umundurowanie policyjne dokonali w miejscowości Antolin zatrzymania samochodu marki Iveco kierowanego przez N. V. T., po czym zażądali okazania dokumentów od przebywających w pojeździe pokrzywdzonych, po czym polecili im jechać za samochodem Citroen Jumper, a po przejechaniu około 6 kilometrów do miejscowości Lubochnia, po zatrzymaniu pojazdów, wysiedli z samochodu i udali się do samochodu pokrzywdzonych i kazali N.V. T. udać się do samochodu Citroen Jumper, po czym z samochodu Iveco dokonali zaboru w celu przywłaszczenia torebki na ramię koloru ciemnobrązowego z paskiem z napisem ,.ZARA” wewnątrz której znajdował się łańcuszek grubości około 0, 5 cm z wzorem orientalnym ze złota mieszanego w kolorze białym i żółtym, telefon IPHONE 6, dokumenty od samochodu Audi A4 na czeskich numerach rejestracyjnych oraz pieniądze w łącznej kwocie 10.000 zł., a także torebki na ramię koloru granatowego w kształcie prostokąta z logo ”TOMMY” z zawartością pieniędzy w kwocie 100.000 zł., a następnie przykładając pistolet do twarzy N. V. T. zażądali wydania dalszych pieniędzy, lecz z uwagi na brak zrozumienia przez pokrzywdzonego wypowiedzianego żądania kazali mu udać się oddalić, po czym pospiesznie odjechali, działając w ten sposób na szkodę N. V. T. i L. M. T. tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk.

Podjęte działania wykrywcze pozwoliły na niezwłoczne ustalenie i zatrzymanie podejrzanych co do których skierowano do właściwego miejscowo sądu rejonowego wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postanowieniami Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Wydział II Karny w dniach 7 i 8 grudnia 2018r. wobec podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Niniejsze śledztwo swoim zakresem podmiotowym obejmuje także przestępstwo Klaudii K. podejrzanej o to, że w dniu 6 grudnia 2018 roku w Rzgowie przyjęła kwotę 40 000 złotych, pochodzącą z czynu zabronionego, rozboju dokonanego w dniu 6 grudnia 2018 roku w miejscowości Lubochnia, powiat tomaszowski, woj. łódzkie, a następnie ukryła w/w kwotę poprzez wpłatę na swój rachunek bankowy PKO BP 1 Oddział w Pabianicach, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk. Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. prokurator wobec podejrzanej zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-12-13 |

326

Strona 5 z 24Pierwsza | Poprzednia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00