Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA - ARCHIWUM

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 22 - 27 LUTEGO 2016 ROKU

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W tym roku Dzień Ofiar Przestępstw obchodzony będzie w dniu 22.02.2016 r., a „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" odbywać się będzie w dniach od 22 do 27 lutego 2016 r.

W organizację obchodów aktywnie włączyła się, jak co roku, min. się: Prokuratura Generalna oraz wszystkie jednostki Prokuratury w kraju.

Dodać należy, iż w dniach 22 lutego do 27 lutego 2016 roku zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do organizacji, które biorą udział w tygodniu. Niżej adresy dla woj. łódzkiego:

 • „Subvenio”, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej, Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku nr 52, pok. H002 i pok. 116, tel. 514 025 546
 • Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy Razem In Corpore”, Łódź, ul. Franciszkańska 15, tel. 513 181 931.

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwami karnymi, w szczególności mieszkańców okręgu piotrkowskiego (powiatu piotrkowskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego i opoczyńskiego) zapraszamy przede wszystkim do siedzib naszych prokuratur, gdzie we wspomnianych dniach (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00 - 15.00, dyżurować będą wyznaczeni prokuratorzy, którzy udzielać będą bezpłatnych porad w tym zakresie.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-02-16 |

183

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015

dla działu/działów administracji rządowej: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Tabela przedstawiająca realizację najważniejszych celów w roku 2015
L.p.CelMierniki określające stopień realizacji celuNajważniejsze planowane zadania służące realizacji celuNajważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
NazwaPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy planOsiągnięta wartość na koniec roku,którego dotyczy sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźniki pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 0,95 0,75 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Prowadzenie i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi. Comiesięczny monitoring realizacji mierników.


Wskaźnik skuteczności ścigania 83,3 84,93
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 23,0 - Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca pracowników sekretariatu
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzenia postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 88,0 86,62 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji Monitoring i konsultowanie sporządzanych środków odwoławczych
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 100,0 340 Organizowanie własnych szkoleń oraz koorydnowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Generalną Udział kadry prokuratorskiej i urzędniczej w szkoleniach

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2015

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2015

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015

Tylko w zakresie wartości miernika - efektywności postępowania sądowego - osiągnięto nieznacznie mniejszą wartość (o 1,38 %) od planowanej. Wpływ na to miały między innymi:

 • złożoność i skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, które w następstwie weryfikacji w toku postępowania sądowego zgodnie z zasadą bezpośredniości legły u podstaw zmiany ustaleń faktycznych w sprawie;
 • nieoczekiwana zmiana zeznań przez świadków przed sądem bądź odmówienie składania zeznań przez osoby najbliższe i zmiana w związku z tym materiału dowodowego;

Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-02-10 |

178

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Część A

 • ☑ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • ☑ monitoringu realizacji celów i zadań,
 • ☑ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 • ☑ procesu zarządzania ryzykiem,
 • ☑ audytu wewnętrznego,
 • ☑ kontroli wewnętrznych,
 • ☑ kontroli zewnętrznych,
 • ☑ innych źródeł informacji:

analizy wyników statystycznych Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-02-10 |

179

Informacja o ustanowieniu 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuję iż dzień 24 grudnia 2015r. w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu piotrkowskiego będzie dniem wolnym od pracy. Przysługuje on w zamian za przypadający w sobotę dnia 26 grudnia 2015r. dzień świąteczny (Boże Narodzenie).

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-12-23 |

175

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2016

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Tabela przedstawia plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. oraz podległych jej prokuratur rejonowych na rok 2016
L.p.CelMierniki określające stopień realizacji celuNajważniejsze zadania służące realizacji celuOdniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
NazwaPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych 0,95 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2016 (PG I A 094/2/15 z 9.10.2015r) oraz plan działalności Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi na rok 2016 (Ap I A 095/10/15)
Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 0,0 Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu prokuratury
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,5 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 75 Organizowanie własnych szkoleń oraz udział w szkoleniach własnych, Prokuratury Generalnej oraz KSSiP;  
5 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzania procedury udzialania zamówień publicznych Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby prowadzonych postępowań 100% Stały monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych  

Wersja do druku: pobierz (PDF, 897 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-12-10 |

174

Strona 5 z 12Pierwsza | Poprzednia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00