Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA

Informacja o Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Centrum Służby Rodzinie informuje o działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Ośrodek funkcjonuje w siedzibie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi ul. Broniewskiego 1a.

Celem działalności Ośrodka jest udzielanie wszechstronnej, bezpłatnej pomocy ofiarom przemocy domowej jak i poszkodowanym w przestępstwach przeciw rodzime i opiece oraz życiu i zdrowiu poprzez min.:

 • Pomoc udzielaną przez Osobę Pierwszego Kontaktu
 • Pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (mediacje)
 • Pomoc psychiatryczną - doraźną bądź stałą
 • Pomoc psychologiczną dla osób pokrzywdzonym przestępstwem i dla osób najbliższych
 • Schronienie w Domu Samotnej Matki- dla pokrzywdzonych kobiet w ciąży lub/i z dziećmi
 • Pomoc materialną i inną.

Ośrodek funkcjonuje w ramach zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym (Program I, Priorytet I), Udzielania Pomocy świadkom i osobom im najbliższym (Program I, Priorytet II) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.Udzielanie pomocy w ramach Ośrodka jest przewidziane do 31.12.2018. Koordynatorem zadania jest Pani Wioletta Jóźwiak-Majchrzak.

Liczymy, że współpraca i nasza działalność przyczyni się do zwiększenia oferty pomocowej dla osób pokrzywdzonych.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest przez Centrum Służby Rodzinie i funkcjonuje w ramach zadania „Zaczynam od nowa - udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym".

Jak otrzymać pomoc?
Należy zgłosić się telefonicznie(730353513,730353587) lub osobiście do Ośrodka. Spotkać się z Osobą Pierwszego Kontaktu, która udzieli wsparcia, wyjaśnień i zaproponuje najlepsze formy pomocy. Wypełnić wniosek o udzielenie pomocy i dołączyć dokumenty uzasadniające udzielenie pomocy.

Gdzie?
Centrum Służby Rodzinie w Łodzi ul. Broniewskiego la

Kiedy?
Osoby Pierwszego Kontaktu przyjmują:

Przyjęcia
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
Osobiście 11-18 13-20 11-18 11-18 11-18 11-13
Telefonicznie 8-20 8-20 8-20 8-19 8-19 8-15

Kontakt
730353513 lub 730353587

| Udostępniający informację: Centrum Służby Rodzinie | Data zamieszczenia: 2018-04-18 |

293

Infofmacja

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi dostępna jest baza osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie województwa łódzkiego.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2018-03-23 |

290

Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej SUBVENIO

Uprzejmie informujemy że na podstawie przepisu art. 43 § 10 ustawy z dnia 10 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1760) SUBVENIO, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym jak również udziela pomocy psychologicznej świadkom i osobom im najbliższym o której mowa w § 36 oraz § 37 rozporządzenia.

W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy zadania z Funduszu Sprawiedliwości w trzech Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej 39, oraz w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 10/12 (w budynku Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach). Pracujemy od poniedziałku do soboty. Godzinę wizyty ustalamy telefonicznie pod numerem 514 025 546. Nasza oferta skierowana jest do mieszkańców województwa łódzkiego i obejmuje:

 • udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie mediacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich najbliższych,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej oraz pomocy psychologicznej,
 • udzielanie pomocy psychologicznej,
 • pokrywanie kosztów żłobka lub przedszkola przy braku alimentacji,
 • możliwość dopłaty do kursów zawodowych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
 • czasowe wsparcie finansowe osoby pokrzywdzonej przestępstwem, gdy trudna sytuacja materialno - bytowa wynika z przestępstwa.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca pomoże realizować wspólny cel jakim jest niesienie pomocy osobom, które jej potrzebują. Umożliwiając dostęp do bezpłatnej pomocy specjalistów zwiększamy skuteczność naszych działań co niejednokrotnie ma kluczowe znaczenie dla osoby będącej w kryzysie i uwikłanej w szeroko rozumiane pojęcie „pokrzywdzenia przestępstwem". Prosimy o rozpowszechnianie informacji o działaniach Fundacji SUBVENIO w ramach realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr telefonu 514 025 546.

| Udostępniający informację: Kierownik Samodzielnego Działu d.s. Informatyzacji i Analiz | Data zamieszczenia: 2018-03-21 |

289

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2017

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Część A

 • ☑ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • ☑ monitoringu realizacji celów i zadań,
 • ☑ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 • ☑ procesu zarządzania ryzykiem,
 • ☑ audytu wewnętrznego,
 • ☑ kontroli wewnętrznych,
 • ☑ kontroli zewnętrznych,
 • ☑ innych źródeł informacji: analizy wyników statystycznych Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2017.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 172 KB)

| Udostępniający informację: Z-ca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2018-03-12 |

287

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2017

dla działu/działów administracji rządowej: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Tabela przedstawiająca realizację najważniejszych celów w roku 2017
L.p.CelMierniki określające stopień realizacji celuNajważniejsze planowane zadania służące realizacji celuNajważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
NazwaPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy planOsiągnięta wartość na koniec roku,którego dotyczy sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźniki pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,1 1,0 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Prowadzenie i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi. Comiesięczny monitoring realizacji mierników.


Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0 85,48
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 0,0 0,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca pracowników sekretariatu
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzenia postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 85,06 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji Monitoring i konsultowanie sporządzanych środków odwoławczych
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 150 442 Organizowanie własnych szkoleń oraz koorydnowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Generalną Udział kadry prokuratorskiej i urzędniczej w szkoleniach
5 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby przeprowadzonych postępowań 100,0 100,0 Stały monotoring prawidłowości prowadzenia postępować z zakresu zamówień publicznych Monitorowanie na bieżąco prawidłowości prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówien publicznych

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2017

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2017

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017

Tylko w zakresie wartości miernika - efektywności postępowania sądowego - osiągnięto nieznacznie mniejszą wartość (o 1,38 %) od planowanej. Wpływ na to miały między innymi:

 • złożoność i skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, które w następstwie weryfikacji w toku postępowania sądowego zgodnie z zasadą bezpośredniości legły u podstaw zmiany ustaleń faktycznych w sprawie;
 • nieoczekiwana zmiana zeznań przez świadków przed sądem bądź odmówienie składania zeznań przez osoby najbliższe i zmiana w związku z tym materiału dowodowego;

Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 281 KB)

| Udostępniający informację: Z-ca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2018-03-12 |

288

Strona 1 z 21 | 2 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00