Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

ORGANY I OSOBY

Prokurator Okręgowy – Magdalena Witko

Sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych, wyznacza i koordynuje poszczególne kierunki pracy Prokuratury Okręgowej, w tym sporządza plany pracy obejmujące ważniejsze działania oraz podejmuje inne niezbędne czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką, reprezentuje Prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych, zapewnia bieżącą współpracę z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych w celu właściwej koordynacji i wykonywania zadań jednostki w zakresie ścigania przestępstw, sprawuje nadzór nad sprawnością prowadzonych postępowań i należytą kulturą pracy w Prokuraturze Okręgowej, dokonuje podziału czynności prokuratorów Prokuratury Okręgowej, rozstrzyga spory o właściwość między Prokuraturami Rejonowymi, podejmuje decyzje kadrowe oraz w zakresie praw pracowniczych, przyjmuje oświadczenia, o których mowa w art. 103a i art. 104 ustawy Prawo o prokuraturze, dokonuje ich analizy i udostępnia je w sposób określony w obowiązujących przepisach, kieruje wykonaniem budżetu Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratur Rejonowych, sprawuje ogólny nadzór nad prawidłową organizacją funkcjonowania sieci komputerowej i wyodrębnionych stanowisk dostępnych do sieci zewnętrznych, nadzoruje działania podejmowane w celu zapewnienia przestrzegania tajemnicy państwowej, służbowej, wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych, spraw obronnych i obrony cywilnej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznaje wnioski w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, przyjmuje interesantów w zakresie dotyczącym pracy Prokuratury Okręgowej, w tym w sprawach skarg i wniosków oraz rozpoznaje skargi na podległych prokuratorów i urzędników.


Zastępca Prokuratora Okręgowego – Mirosław Wróbel

Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością i realizacją zadań 1. Wydziału Śledczego, m.in. poprzez kontrolę obciążenia i wydajności pracy prokuratorów, zapoznawanie z aktami prowadzonych postępowań, żądanie ustnych informacji o przebiegu czynności, kontrolowanie poziomu merytorycznego wystąpień prokuratorów przed Sądem, kontrolę terminowości, ponadto przyjmuje interesantów, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, w sytuacji powstania poważnej sytuacji kryzysowej lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w państwie koordynuje pracę powołanego Zespołu Kierowania, zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności.


Naczelnik 1. Wydziału Śledczego – Anna Mosur

Bezpośrednio organizuje i koordynuje pracę Wydziału 1 Śledczego, w tym Działu ds. Przestępczości Gospodarczej, podejmując niezbędne decyzje i działania zmierzające do: koordynacji działań całego Wydziału z uwzględnieniem podziału prokuratorów na prokuratorów zajmujących się przestępstwami kryminalnymi i prokuratorów Działu ds. Przestępczości Gospodarczej, właściwego wykonywania zadań w zakresie nadzoru służbowego oraz nadzorowania bezpośrednio pracy prokuratorów wykonujących zadania w ramach prowadzonych i nadzorowanych przez nich śledztw w celu organizowania i koordynowania w tym zakresie pracy Wydziału, podejmowania takich działań o charakterze analitycznym i koordynacyjnym, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności i sprawności ścigania przestępstw oraz zapobiegną popełnianiu błędów i uchybień w toku postępowań karnych, wskazując w szczególności na ich przyczyny, wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę, zastępuje Kierownika 22. Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz podczas jego nieobecności.


Kierownik Działu d.s. Przestępczości Gospodarczej w 1. Wydziale Śledczym – Piotr Cegiełka

Bezpośrednio organizuje i koordynuje pracę Działu ds. Przestępczości Gospodarczej, podejmuje, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału 1. Śledczego, decyzje w przedmiocie przejęcia do prowadzenia w Dziale ds. Przestępczości Gospodarczej, postępowań przygotowawczych prowadzonych dotychczas w prokuraturach rejonowych oraz spraw nowo wszczynanych, dba o terminowość i właściwą jakość podejmowanych przez prokuratorów czynności oraz w razie potrzeby udziela niezbędnych konsultacji zwłaszcza w sprawach o szczególnie skomplikowanym stanie faktycznym bądź prawnym, opracowuje okresowe analizy i sprawozdania dotyczące prowadzonych śledztw w Dziale ds. Przestępczości Gospodarczej dla Naczelnika 1. Wydziału, utrzymuje kontakty z organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze w zakresie poprawy poziomu ich pracy i efektywności działaniu, utrzymuje stałe kontakty z organami kontrolnymi, przekazuje na bieżąco Naczelnikowi 1. Wydziału i Rzecznikowi Prokuratury Okręgowej informacje z pracy Działu do wykorzystania w komunikatach i serwisie prasowym, dokonuje następczej oraz okresowej kontroli spraw zawieszonych zarejestrowanych w Dziale ds. Przestępczości Gospodarczej i stanu poszukiwań osób podejrzanych w tych sprawach, informuje Naczelnika 1. Wydziału o najpoważniejszych sprawach prowadzonych przez Dział ds. Przestępczości Gospodarczej i innych istotnych zagadnieniach związanych z jego pracą, zastępuje Naczelnika 1. Wydziału Śledczego oraz Rzecznika Prasowego podczas ich nieobecności, wykonuje inne czynności zlecone przez Naczelnika 1. Wydziału, Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.


Naczelnik 4. Wydziału Organizacyjno-Sądowego – Magdalena Czołnowska-Musioł

Kieruje pracą 4. Wydziału, podejmując wszelkie decyzje i niezbędne działania zmierzające do koordynacji działań 4. Wydziału, właściwego wykonywania zadań w zakresie nadzoru służbowego, nadzoru instancyjnego oraz kontroli służbowej, podejmowania działań o charakterze analitycznym i koordynacyjnym, podejmuje decyzje w zakresie szczegółowej organizacji pracy 4. Wydziału, dokonywania przydziału spraw, opracowuje i przedstawia zalecenia i wnioski wynikające z bieżącej pracy, w szczególności co do konieczności przeprowadzenia lustracji, wykonuje kontrole następcze wybranych decyzji merytorycznych prokuratorów 4. Wydziału pod kątem prawidłowości rozstrzygnięć, organizuje lustracje zlecone przez Prokuratora Regionalnego w Łodzi i Prokuratora Okręgowego, dokonuje analizy sytuacji kadrowej w prokuraturach rejonowych, w zakresie dotyczącym zarówno prokuratorów, urzędników, jak i innych pracowników prokuratury, nadzoruje prawidłowość i terminowość opracowywania sprawozdawczości statystycznej, czuwa nad przygotowaniem posiedzeń Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i narad w Prokuraturze Okręgowej oraz kontroluje ich dokumentowanie, sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej, przygotowuje oraz udostępnia informacje publiczne, w tym w szczególności opracowuje projekty decyzji w tym przedmiocie oraz dba o terminowość przekazywania 22. Samodzielnemu Działowi do Spraw Informatyzacji i Analiz informacji podlegającej udostępnieniu w BIP, wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.


Kierownik Działu Postępowania Sądowego w 4. Wydziale Organizacyjno-Sądowym – Robert Wizner

Kieruje bezpośrednio pracą Działu Postępowania Sądowego, podejmując niezbędne decyzje i działania zmierzające do koordynowania działalności w zakresie udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym, przyjmuje informacje o poziomie merytorycznym i zasadności środków odwoławczych, wnoszonych w sprawach karnych i konsultuje z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim cofnięcia apelacji, dokonuje oceny praktyki apelacyjnej prokuratur rejonowych okręgu piotrkowskiego i poziomu sporządzania środków odwoławczych, utrzymuje bieżące kontakty z Prokuraturami Rejonowymi okręgu piotrkowskiego w zakresie właściwości Działu i udziela im pomocy instruktażowej, informuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Naczelnika 4. Wydziału o najpoważniejszych sprawach prowadzonych przez Dział oraz o innych istotnych zagadnieniach związanych z jego pracą, opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania, dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Działu i przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego wynikające z bieżącej pracy wnioski w przedmiocie konieczności zainicjowania lustracji, w określanym zakresie tematycznym lub we wskazanych jednostkach prokuratury, przekazuje na bieżąco Rzecznikowi Prasowemu Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim informacje z pracy Działu do wykorzystania w komunikatach i serwisie prasowym, wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim lub jego Zastępcę oraz Naczelnika 4. Wydziału.


Kierownik 22. Samodzielnego Działu d.s. Informatyzacji i Analiz – Marta Olejniczak

Kieruje pracą Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz, w szczególności czuwa nad prawidłową organizacją funkcjonowania sieci komputerowej i wyodrębnionych stanowisk dostępowych do zewnętrznych baz danych i zapewnia techniczną obsługę czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, nadzoruje wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim danymi w systemach informatycznych, kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych, koordynuje wprowadzanie do praktyki w Prokuraturze Okręgowej i w Prokuraturach Rejonowych ogólnopolskich systemów informatycznych, nadzoruje prawidłowość wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania należącego do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i prowadzenia ewidencji w tym zakresie, nadzoruje prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych, uzasadniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynuje takie działania w prokuraturach podległych, współpracuje z 7. Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych, koordynuje sprawy z zakresu przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, w tym sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk oraz bierze udział w postępowaniu sądowym w w/w sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, podlegając przy ich prowadzeniu bezpośrednio nadzorowi służbowemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego, wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.


Dyrektor Finansowo Administracyjny – Jan Justyna

Kieruje pracą 7. Wydziału Budżetowo-Administracyjnego


p.f. Kierownika sekretariatu – Marta Kaleta

Kieruje pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.


Samodzielne stanowiska pracy tworzą:

Wizytator – Dorota Mrówczyńska

Wykonuje czynności związane z przeprowadzaniem lustracji i wizytacji zleconych przez Prokuratora Regionalnego w Łodzi i Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, w tym wynikające z harmonogramem działań Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, dokonuje okresowych kontroli z zakresu sposobu załatwiania skarg i wniosków w Prokuraturach Rejonowych i na ich podstawie opracowuje zalecenia zmierzające do wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości, prowadzi postępowania wyjaśniające i służbowe dotyczące prokuratorów okręgu piotrkowskiego, za wyjątkiem prokuratorów pełniących funkcje kierownicze w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, przeprowadza oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratorskie w Prokuraturach Rejonowych okręgu piotrkowskiego, opracowuje projekt harmonogramu działań Prokuratury Okręgowej i na bieżąco kontroluje realizację wykonania harmonogramu, wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę lub Naczelnika 4. Wydziału.


Kierownik Szkolenia – Katarzyna Majda

Opracowuje programy szkoleń zawodowych prokuratorów, urzędników i pracowników obsługi oraz zapewnia ich realizację, przygotowuje preliminarz wydatków szkoleniowych, organizuje harmonogram i przebieg stażu urzędników oraz egzaminy końcowe, kontroluje realizację zasad przebiegu stażu asesorów prokuratorskich, organizuje i czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyk studenckich w Prokuraturze Okręgowej oraz jednostkach rejonowych, organizuje praktyki dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich, nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, prowadzi postępowania wyjaśniające i służbowe dotyczące pracowników Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych, przygotowuje projekty zarządzeń, przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w sferze organizacji Prokuratury Okręgowej, przeprowadza badania oraz opracowuje analizy i informacje zlecone przez jednostki nadrzędne, wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę lub Naczelnika 4. Wydziału.


Rzecznik prasowy – Magdalena Czołnowska-Musioł

Organizuje i koordynuje działalność informacyjną Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i jej jednostek organizacyjnych, między innymi: informuje środki społecznego przekazu o pracy prokuratur, sporządza i przekazuje redaktorom naczelnym odpowiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania, organizuje konferencje prasowe, współpracuje na bieżąco z Naczelnikami Wydziałów i Prokuratorami Rejonowymi w sprawach, o których informowane są środki społecznego przekazu, współpracuje z Rzecznikiem Prasowym Prokuratora Regionalnego w Łodzi i Prokuratora Krajowego, konsultuje sprawy z zakresu prawa prasowego, opracowuje okresowe informacje o sprawach będących w szerokim zainteresowaniu opinii publicznej, przygotowuje oraz udostępnia informacje publiczne.


Audytor – Monika Andersz-Poniedziałek

Dokonuje oceny funkcjonowania jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu piotrkowskiego w zakresie określonym przez przepisy Działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 305) oraz przepisy wykonawcze, wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00