Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA

Komunikat Rzecznika Prasowego

Uprzejmie informuję, iż w okresie od 3 sierpnia 2020r. do 23 sierpnia 2020r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Witold Blaszczyk oraz zastępujący Rzecznika Prasowego Kierownik Piotr Cegiełka będą przebywać na urlopie wypoczynkowym. Osobami wyznaczonymi do zastępowania Rzecznika Prasowego są: Naczelnik Wydziału I Śledczego — Anna Mosur tel. 502-020-006 oraz Kierownik Działu Sądowego — Robert Wizner tel. 608-665-513.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-07-31 |

388

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Tryb. nr 46/20 z dnia 17 lipca 2020 r. dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest w jednostkach prokuratur okręgu piotrkowskiego dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-07-21 |

385

Ogłoszenie

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w związku z nadzorowanym śledztwem o sygn. PO I Ds. 136.2019 dotyczącym m.in. wątku dotyczącego doprowadzenia czynem ciągłym w okresie od 2015 r. do 2018 r. w Piotrkowie Tryb., woj. łódzkie, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w znacznych rozmiarach szeregu ustalonych kontrahentów Masarnia Bieniek Włodzimierz Bieniek z/ s w Piotrkowie Tryb. poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i faktycznej możliwości dokonania zapłaty za dostarczone towary i wykonane usługi związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą, czym działano na ich szkodę, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk oraz zwią7anego z podejmowaniem od co najmniej 2017 r. w Piotrkowie Tryb., woj. łódzkie, przez osoby działające w imieniu będącego w stanie grożącej niewypłacalności podmiotu pod nazwą Masarni Bieniek Włodzimierz Bieniek z/ s w Piotrkowie Tryb., uszczuplenia zaspokojenia swoich wierzycieli poprzez zbywanie składników swojego majątku, w tym zawarcie umów sprzedaży szeregu ruchomości po zaniżonych cenach i działania w ten sposób na szkodę wielu wierzycieli, tj. o czyn z art. 300 § 1 i 3 kk, zawiadamia, stosownie do treści art. 131 § 2 i 3 kpk, wszystkie osoby pokrzywdzone występujące w tej sprawie o tym, iż w dniu 10 lipca 2020 r. wydane zostały w niej postanowienia o powołaniu biegłego z zakresu wyceny ruchomości w osobie Jana Skoczka z listy biegłych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. oraz z zakresu księgowości w osobie Magdaleny Kosim z listy biegłych Sądu Okręgowego w Łodzi. Zgodnie z treścią art. 131 § 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania postanowienia, jeżeli zwróci się o jego doręczenie w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski w tym przedmiocie należy kierować do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. z powołaniem się na sygnaturę PO I Ds. 139.2019

| Udostępniający informację: Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-07-17 |

384

POUCZENIE DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATURACH REJONOWYCH OKRĘGU PIOTRKOWSKIEGO

W sytuacji potencjalnego zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-00V-2 (koronawirusem) i konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad wynikających z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego, pouczam, iż wystąpienie sytuacji stwarzającej podejrzenie zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, stanowi dostateczne usprawiedliwienie niestawiennictwa na wezwanie lub odmowy udziału w czynności fakultatywnej dla strony.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 20 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-03-20 |

372

Komunikat z dnia 20 marca 2020 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 23/2020 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i w podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego szczególnych działań w celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), wprowadza się do odwołania, następujące zasady postępowania:
  1. Prawo wstępu do budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i budynków podległych prokuratur rejonowych okręgu piotrkowskiego, poza pracownikami tych jednostek organizacyjnych, przysługuje tylko funkcjonariuszom Policji i innych służb wykonujących zlecone czynności w prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego, uczestnikom takich postępowań — uprzednio wezwanym lub zawiadomionym o możliwości brania udziału w czynnościach procesowych oraz innym osobom posiadającym indywidualną, podpisaną przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim lub właściwego prokuratora rejonowego, zgodę na wstęp do budynku. Jednocześnie wprowadza się pomiary temperatury ciała interesantów przy wejściu do budynku prokuratury w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną.
  2. Uprzednio zaplanowane czynności procesowe będą realizowane wyłącznie w przypadkach bezwzględnej konieczności i tylko wówczas, gdy nie będzie można ich odwołać lub zmienić terminu (przypadki takie należy zgłosić niezwłocznie pisemnie bezpośredniemu przełożonemu).
  3. Zaprzestaje się bezpośredniego przyjmowania interesantów (w tym w ramach dyżurów przypadających w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 — 17:00 i w punkcie obsługi interesantów), poza sytuacjami nadzwyczajnymi (np. związanymi ze stosowaniem środków zapobiegawczych), wymagającymi uzyskania uprzedniej zgody Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim lub właściwego prokuratora rejonowego.
  4. Kwestie informacyjne załatwiane będą wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim lub operatorów pocztowych.
  5. Prokuratorzy prowadzący postępowania przygotowawcze i odpowiedni asystenci prokuratora każdorazowego, przed terminem zaplanowanej czynności procesowej z udziałem uczestników postępowania, nawiązują z takimi osobami kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu uzyskania wiedzy, czy osoby te nie są objęte kwarantanną lub innymi ograniczeniami związanymi z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 albo czy nie zachodzą inne okoliczności stwarzające zagrożenie zakażenia w związku z planowanym uczestnictwem w takich czynnościach procesowych. Nawiązując kontakt z uczestnikami planowanych czynności procesowych należy pouczyć takie osoby, że występowanie sytuacji stwarzających podejrzenie zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, stanowić może dostateczne usprawiedliwienie nieobecności.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 94 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-03-20 |

373

Strona 4 z 7Pierwsza | Poprzednia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00