Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OFERTY PRACY - ARCHIWUM

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: PO II K 113.3.2016

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr. 78/16 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.10.2016r. na posiedzeniu w dniu 15.11.2016r. postanawia dopuścić do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku następujące osoby:

 1. Błaszczyńska Lena
 2. Chodorek Dominika
 3. Dymka Elżbieta
 4. Gałwiaczek Katarzyna
 5. Kaleta Marta
 6. Ososińska Martyna
 7. Radwańska Monika

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. ul. Aleje 3go Maja 13/15 w sali konferencyjnej. Zostanie on przeprowadzony dla w/w kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu w dwóch grupach według kolejności alfabetycznej - dla kandydatów z numerami:

 • od 1 do 4 - godzina 10.00
 • od 5 do 7 - godzina 10.45

| Udostępniający informację: sekretarz Komisji konkursowej Ilona Janiczek | Data zamieszczenia: 2016-11-15 |

220

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku

Sygnatura konkursu: PO II K 113.3.2016

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 3b Ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów prokuratury (Dz. U. 2015.1241 j.t.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014. 400 j.t.)

Ilość wolnych stanowisk (etatów) i miejsce wykonywanej pracy:

 • Prokuratura Rejonowa w Radomsku – 1 etat

Ramowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach biurowości,
 • prowadzenie korespondencji i sporządzanie projektów krótkich pism przewodnich, zawiadomień itp., przepisywanie tekstów zleconych,
 • przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej korespondencji,
 • przygotowywanie dokumentów do ekspedycji i przekazywanie korespondencji pracownikom zgodnie z dekretacją,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • wykonywanie w zakresie zleconym przez prokuratora czynności formalno - prawnych, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

Od kandydatów wymagane jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie prowadzenie przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego (w szczególności kierunek prawo lub administracja),
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera.

Kandydata na stanowisko stażysty powinno cechować także:

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
 • wysoka kultura i wiedza ogólna,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność (umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania myśli w mowie i w piśmie),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy administracji publicznej (w tym zwłaszcza w prokuraturze bądź w sądzie).

Od kandydatów wymagane jest złożenie w terminie do 7 listopada 2016r. (włącznie) następujących dokumentów:

 • wniosku o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusza osobowego (rtf, 88kb) (druk znajduje się w kadrach Prokuratury Okręgowej lub pod linkiem),
 • życiorysu,
 • urzędowo poświadczonego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów co najmniej pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo, bądź przestępstwo skarbowe i że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • kopii dokumentów potwierdzających ewentualne uprzednie zatrudnienie i poświadczających doświadczenie zawodowe (w tym np dokumenty poświadczające ukończenie aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej).

Kandydat składa wymagane dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim (pokój 2016) albo przesyła pocztą na adres Prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu.

W razie przesłania dokumentów pocztą za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Złożone dokumenty powinny także zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu dla potrzeb rekrutacji.

Prokurator Okręgowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2016r. o godz. 10.00 i będzie polegał na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności (obsługa komputera oraz umiejętność przygotowania i napisania krótkich pism urzędowych),
 3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu ustalona zostanie przez komisję konkursową lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o powyższym oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej.

W taki sam sposób po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci zakwalifikowani do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysty. Informacja wskazująca dane kandydata zakwalifikowanego na stanowisko stażysty zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej i tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy, a nie zostały umieszczone na liście wskazującej kandydata na stanowisko stażysty.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu (44) 647-65-66 w. 235 w godzinach od 10:00 do 13:00.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-10-21 |

216

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: PO I K 113.2.2016

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 21/16 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 marca 2016r. do przeprowadzenia konkursu na staż urzędzniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2016r. po przeprowadzeniu trzeciego etapu kokursu przedstawia jego wyniki:

Wyniku konkursu
L.p.Nazwisko imięPunktacja za II etap konkursuPunktacja za III etap konkursuSuma punktów po II i III etapieMiejsce po zakończeniu konkursu
1. Katarzyna Plutecka 10,0 8 18 I
2. Agnieszka Patek 8,8 9 17,8 II
3. Beata Mrożek 6,4 6 12,4 III

W związku z powyższym Komisja zakwalifikowała na staż urzędniczy następującą osobę:
Katarzyna Plutecka


Lista rezerwowa:
Agnieszka Patek

| Udostępniający informację: Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego | Data zamieszczenia: 2016-04-22 |

192

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: PO I K 113.2.2016

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 21/16 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 marca 2016r. do przeprowadzenia konkursu na staż urzędzniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016r. postanawia dopuścić do trzeciego etapu konkursu następujące osoby, które uzyskały wskazaną liczbę punktów (na maksymalnie 10):

 1. Plutecka Katarzyna - 10 pkt;
 2. Patek Agnieszka - 8,8 pkt;
 3. Mrożek Beata - 6,4 pkt;

Trzeci Etap konkursu odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016r. o godzinie 9:00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3go Maja 13/15, w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozostali uczestnicy konkursu nie zakwalifikowali się do trzeciego etapu.

| Udostępniający informację: Starszy Inspektor d/s Biurowości | Data zamieszczenia: 2016-04-14 |

190

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: PO I K 113.2.2016

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na straż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku Zarządzeniem nr. 21/16 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 marca 2016 roku postanowiła dopuścić do drugiego etapu konkursu następujące osoby:

 1. Bałut Marta
 2. Bułacińska - Woźniak Anna
 3. Gałwiaczek Katarzyna
 4. Gawlik Karolina
 5. Kipigroch Aleksandra
 6. Kopcik Agnieszka
 7. Mrożek Beata
 8. Patek Agnieszka
 9. Plutecka Katarzyna
 10. Zaskórska Barbara

Drugi etap konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. ul. Aleje 3go Maja 13/15 w dniu 14 kwietnia 2016

Osoby z numerami:

 • od 1 do 5 - godzina 10.00
 • od 6 do 10 - godzina 10.45

| Udostępniający informację: Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego | Data zamieszczenia: 2016-04-01 |

189

Strona 10 z 16Pierwsza | Poprzednia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00