Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim za nr PO I Ds 105.2020 prowadzi śledztwo:

I. przeciwko Barbarze P.- W. podejrzanej o szereg czynów (87 zarzutów) z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz z art. 13 § 1 kk w zw. art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz Karolinie P. podejrzanej o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.. Markowi W. podejrzanemu o czyn z art. 291 § 1 k.k. oraz Łukaszowi P. podejrzanemu o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

II. w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od 2012 roku do 19 października 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim odpowiedzialne za kontrolę dokumentów finansowo-księgowych upoważniających do dokonywania wypłat za pośrednictwem rachunku bankowego ww. sądu. czym miały działać na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.

Postępowanie to zostało zapoczątkowane pismem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej skierowanym do Komendanta Głównego Policji celem podjęcia czynności wynikających z ustawowych zadań policji. MBank SA poinformował bowiem ww. instytucję, że jeden z klientów banku - Barbara P.–W. - kierownik sekretariatu Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. posiada w nim liczne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Podobnie wiele takich rachunków otwartych zostało na dane osób najbliższych Barbary P.-W.

Analiza transakcji zrealizowanych na rachunkach prowadzonych dla ww. osób wykazała, iż dokonywano na nich wiele przelewów z rachunku bankowego należącego do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Jako beneficjenci przelewów wskazywane były głównie kancelarie radców prawnych. Środki z rachunków, po przelaniu na konta w ciągu kilku minut były przekazywane na kolejne rachunki prowadzone dla Barbary P.-W. lub jej bliskich. Ostatecznie zaś większość środków przeznaczana była na spłaty kredytów zaciąganych w instytucjach pożyczkowych, bieżące wydatki i wypłaty w bankomatach. Nie odnotowano jednocześnie, aby wpłaty trafiały ostatecznie na rachunki osób, których dane widnieją w tytułach przelewów z rachunku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Łącznie na ww. osoby założonych zostało co najmniej 81 rachunków bankowych, głównie w mBank S.A. Dotychczas ustalono, że tylko na rachunkach założonych przez Barbarę P.-W., a zamkniętych jeszcze w 2019 r. dokonano 369 przelewów z Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim na łączną kwotę 511.507,78 złotych.

W stosunku do Barbary P.- W. prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 29 października 2020 roku sygn. II Kp 472/20 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. nie uwzględnił tego wniosku i zastosował wobec podejrzanej dozór policji zobowiązując jednocześnie Barbarę P. – W. do stawiennictwa we właściwej miejscowo jednostce policji dwa razy w tygodniu, a także poręczenie majątkowe w kwocie 50 000 złotych.

Prokuratura złożyła zażalenie na ww. postanowienie. Postanowieniem sygn. IV Kz 495/20 z dnia 18 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Karny Odwoławczy uwzględnił zażalenie prokuratora na ww. postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim i zastosował wobec podejrzanej Barbary P.- W. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

Wobec pozostałych podejrzanych w dniu 28 października 2020 roku zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. W stosunku do Karoliny P. i Łukasza P. zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 5 000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Wobec podejrzanego Marka W. zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 2000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-11-23 |

389

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. za numer PR 1 Ds. 678.2020 prowadzi śledztwo przeciwko Krystianowi M. podejrzanemu o to, że: w nocy z 18 na 19 lipca 2020r. w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając z zamiarem ewentualnym, zadał cios nożem w plecy pod prawą łopatkę Izabeli W., czym usiłował pozbawić pokrzywdzoną życia, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną, czym jednocześnie spowodował u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, w postaci rany kłutej pleców na wysokości klatki piersiowej po stronie prawej pomiędzy IX a X żebrem, którą to ranę opatrzono chirurgicznie poprzez rewizję klatki piersiowej z usunięciem ciała obcego, drenażem i szyciem chirurgicznym rany, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Krystian M. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia postawionego mu zarzutu, jednakże wyjaśnił, że nie miał zamiaru dokonania zabójstwa swojej matki.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. II Wydział Karny na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-07-24 |

387

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim za numerem PR 1 Ds. 903.2020 od dnia 10 czerwca 2020r. prowadzi śledztwo przeciwko Michałowi K., podejrzanemu o to, że w dniu 8 czerwca 2020 r. po godzinie 22:00 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Gerarda N. zadał mu cios nożem sprężynowym o długości całkowitej 21,5 cm oraz długości ostrza 9,5 cm w prawą część klatki piersiowej, powodując u niego ranę cięto-kłutą klatki piersiowej pionową penetrującą do jamy opłucnej, długości 2,5 cm, zlokalizowaną w piątym międzyżebrzu w linii przymostkowej po stronie prawej przy dolnej części mostka, z następową odmą opłucnową, które to obrażenia stanowiły rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządu ciała na czas dłuższy niż 7 dni, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

W oparciu o uzyskaną z Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dokumentację medyczną zasięgnięto opinii z zakresu medycyny sądowej - Instytutu Naukowo-Badawczego w Lublinie, w której stwierdzono, że Gerard N. doznał rany cięto-kłutej klatki piersiowej penetrującej do jamy opłucnej, długości 2,5 cm, zlokalizowanej w piątym międzyżebrzu w linii przymostkowej po stronie prawej przy dolnej części mostka, z następową odmą opłucnową, co spowodowało rozstrój zdrowia i naruszenie czynności jego organizmu na czas dłuższy niż 7 dni.

W opinii stwierdzono także, iż rana pokrzywdzonego powstała w następstwie zadziałania (pchnięcia) narzędziem ostrym ostrokończystym, takim jak nóż. Natomiast z uwagi na charakter powikłań rany klatki piersiowej w postaci odmy prawej jamy opłucnowej z koniecznością stosowania drenażu, istniało prawdopodobieństwo śmierci, które można oszacować jako znaczne.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż do ugodzenia pokrzywdzonego doszło w sposób przypadkowy i niezamierzony.

Linia obrony podejrzanego pozostaje jednakże w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym śledztwa.

W dniu 10 czerwca 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego Michała K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W tymże dniu Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec podejrzanego wnioskowany środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-06-19 |

382

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Radomsku za numerem PR Ds. 1199.2020 nadzoruje dochodzenie prowadzone przeciwko Dariuszowi G. podejrzanemu o to, że: w dniu 12 maja 2020r. w miejscowości Długie, gmina Lgota Wielka, powiat radomszczański, województwo łódzkie przy pomocy wiatrówki postrzelił śrutem ołowianym psa rasy pinczer miniaturowy, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci krwotoku wewnętrznego na skutek czego padł - tj. o czyn z art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.

W ramach czynności procesowych dokonano oględzin miejsca ujawnienia zwłok psa, protokolarnie zatrzymano od Dariusza G. wiatrówkę oraz śrut, jak też śrut wyjęty ze zwłok psa. Policja zleciła lekarzowi weterynarii przeprowadzenie sekcji zwłok „Urwisa” celem udzielenia odpowiedzi na pytania o przyczynę jego zgonu, rodzaj obrażeń jakich doznał oraz czy obrażenia te powstały w okolicznościach ujawnionych w materiale dowodowym.

W dniu 19 maja 2020r. Prokuratura Rejonowa w Radomsku skierowała do Sądu Rejonowego w Radomsku II Wydział Karny wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym tj. tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-05-19 |

378

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie za numerem PR Ds. 739.2020 prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Ryszardowi B. podejrzanemu o to, że: w dniu 2 kwietnia 2020r. w miejscowości Oleśnik usiłował dokonać zabójstwa swojego syna Krystiana B. w ten sposób, że działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia używając przemocy zadał mu nożem cztery uderzenia, z czego dwa w lewe przedramię i po jednym w klatkę piersiową oraz okolicę podobojczykową prawą, w wyniku czego Krystian B. doznał: rany kłutej powłok klatki piersiowej z uszkodzeniem opłucnej w okolicy szóstego żebra do mostka o długości 2 cm i dochodzącej do opłucnej okolicy barku prawego z uszkodzeniem naczyń okolicy podobojczykowej prawej, dwóch ran przedramienia lewego oraz rany okolicy barku prawego, głęboko intensywnie krwawiącej, drążącej w okolicę mięśnia piersiowego, uszkadzającej naczynia okolicy tętnicy podobojczykowej, czym naraził go na niebezpieczeństwo utraty życia, przy czym rana okolicy tętnicy podobojczykowej realnie zagrażała życiu pokrzywdzonego tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.

W dniu 2 kwietnia 2020r. funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie zostali skierowani przez dyżurnego do miejscowości Oleśnik, gdzie mężczyzna miał zostać ugodzony nożem. Na miejscu, zastano siedzącego przed budynkiem Krystiana B. dociskającego do klatki piersiowej kawałek materiału. Powiedział on, iż cios nożem zadał mu jego ojciec, przebywający w budynku. Pokrzywdzony został niezwłocznie przetransportowany przez karetkę pogotowia do Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Krystian B. został poddany w placówce medycznej, w której go hospitalizowano - natychmiastowej operacji, dzięki czemu uratowano mu życie. Pokrzywdzony przebywa w w/w Szpitalu, według oświadczeń lekarzy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Ryszard B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2020r. Sąd Rejonowy w Bełchatowie zastosował wobec Ryszarda B., na wniosek Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-04-07 |

374

Strona 4 z 27Pierwsza | Poprzednia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00