Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY PROWADZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 30 listopada 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia zaistniałego w dniu 29 listopada 2020 roku w Sulejowie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru, w wyniku którego śmierć poniósł najprawdopodobniej bezdomny mężczyzna, którego wstępnie ustalone dane osobowe, są obecnie weryfikowane.

Zdarzenie to zostało zakwalifikowane z art. 163§1 pkt 1 i §3 kodeksu karnego, który to czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Jak wynika z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, w niedzielę dniu 29 listopada 2020 roku, na posesji położonej na rogu ul. Nadpilicznej i Wodnej w Sulejowie doszło do pożaru altany ogrodowej, po ugaszeniu którego strażacy z OSP w Sulejowie oraz PSP w Piotrkowie Trybunalskim dokonali sprawdzenia pogorzeliska z wynikiem negatywnym, nie ujawniając osób pokrzywdzonych.

Następnego dnia dowódca sekcji Straży Pożarnej realizującej działania gaśnicze w tym miejscu, przebywając prywatnie w Sulejowie w pobliżu miejsca pożaru, zauważył niewielki dym wydobywający się z altany, w związku z czym wszedł do wewnątrz i rozkopując tlące elementy ugasił je. Wychodząc z altany zauważył wystające z nadpalonych elementów wewnątrz altany szczątki ludzkie, o czym niezwłocznie powiadomił swoich przełożonych.

Na miejsce udali się funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulejowie, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Dotychczas zrealizowano czynności procesowe w postaci oględzin miejsca zdarzenia i ujawnienia zwłok, przesłuchano również ujawnionych świadków, na podstawie zeznań których wytypowano dane osobowe ofiary.

Realizowane są czynności procesowe pozwalające na ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia oraz potwierdzenia tożsamości pokrzywdzonego i ustalenia przyczyny jego śmierci.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-12-03 |

393

Komunikat prasowy

Informuję, iż od dnia 1 grudnia 2020r. Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim została Pani Prokurator Magdalena Czołnowska–Musioł – nr telefonu 697-840-004.

Osobą zastępującą Rzecznika Prasowego pozostaje Pan Prokurator Piotr Cegiełka.

Dziękuję za współpracę.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Witold Błaszczyk

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-11-30 |

390

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim za nr PO I Ds 105.2020 prowadzi śledztwo:

I. przeciwko Barbarze P.- W. podejrzanej o szereg czynów (87 zarzutów) z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz z art. 13 § 1 kk w zw. art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz Karolinie P. podejrzanej o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.. Markowi W. podejrzanemu o czyn z art. 291 § 1 k.k. oraz Łukaszowi P. podejrzanemu o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

II. w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od 2012 roku do 19 października 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim odpowiedzialne za kontrolę dokumentów finansowo-księgowych upoważniających do dokonywania wypłat za pośrednictwem rachunku bankowego ww. sądu. czym miały działać na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.

Postępowanie to zostało zapoczątkowane pismem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej skierowanym do Komendanta Głównego Policji celem podjęcia czynności wynikających z ustawowych zadań policji. MBank SA poinformował bowiem ww. instytucję, że jeden z klientów banku - Barbara P.–W. - kierownik sekretariatu Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. posiada w nim liczne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Podobnie wiele takich rachunków otwartych zostało na dane osób najbliższych Barbary P.-W.

Analiza transakcji zrealizowanych na rachunkach prowadzonych dla ww. osób wykazała, iż dokonywano na nich wiele przelewów z rachunku bankowego należącego do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Jako beneficjenci przelewów wskazywane były głównie kancelarie radców prawnych. Środki z rachunków, po przelaniu na konta w ciągu kilku minut były przekazywane na kolejne rachunki prowadzone dla Barbary P.-W. lub jej bliskich. Ostatecznie zaś większość środków przeznaczana była na spłaty kredytów zaciąganych w instytucjach pożyczkowych, bieżące wydatki i wypłaty w bankomatach. Nie odnotowano jednocześnie, aby wpłaty trafiały ostatecznie na rachunki osób, których dane widnieją w tytułach przelewów z rachunku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Łącznie na ww. osoby założonych zostało co najmniej 81 rachunków bankowych, głównie w mBank S.A. Dotychczas ustalono, że tylko na rachunkach założonych przez Barbarę P.-W., a zamkniętych jeszcze w 2019 r. dokonano 369 przelewów z Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim na łączną kwotę 511.507,78 złotych.

W stosunku do Barbary P.- W. prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 29 października 2020 roku sygn. II Kp 472/20 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. nie uwzględnił tego wniosku i zastosował wobec podejrzanej dozór policji zobowiązując jednocześnie Barbarę P. – W. do stawiennictwa we właściwej miejscowo jednostce policji dwa razy w tygodniu, a także poręczenie majątkowe w kwocie 50 000 złotych.

Prokuratura złożyła zażalenie na ww. postanowienie. Postanowieniem sygn. IV Kz 495/20 z dnia 18 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Karny Odwoławczy uwzględnił zażalenie prokuratora na ww. postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim i zastosował wobec podejrzanej Barbary P.- W. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

Wobec pozostałych podejrzanych w dniu 28 października 2020 roku zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. W stosunku do Karoliny P. i Łukasza P. zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 5 000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Wobec podejrzanego Marka W. zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 2000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-11-23 |

389

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. za numer PR 1 Ds. 678.2020 prowadzi śledztwo przeciwko Krystianowi M. podejrzanemu o to, że: w nocy z 18 na 19 lipca 2020r. w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie, działając z zamiarem ewentualnym, zadał cios nożem w plecy pod prawą łopatkę Izabeli W., czym usiłował pozbawić pokrzywdzoną życia, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną, czym jednocześnie spowodował u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, w postaci rany kłutej pleców na wysokości klatki piersiowej po stronie prawej pomiędzy IX a X żebrem, którą to ranę opatrzono chirurgicznie poprzez rewizję klatki piersiowej z usunięciem ciała obcego, drenażem i szyciem chirurgicznym rany, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Krystian M. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia postawionego mu zarzutu, jednakże wyjaśnił, że nie miał zamiaru dokonania zabójstwa swojej matki.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. II Wydział Karny na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-07-24 |

387

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim za numerem PR 1 Ds. 903.2020 od dnia 10 czerwca 2020r. prowadzi śledztwo przeciwko Michałowi K., podejrzanemu o to, że w dniu 8 czerwca 2020 r. po godzinie 22:00 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Gerarda N. zadał mu cios nożem sprężynowym o długości całkowitej 21,5 cm oraz długości ostrza 9,5 cm w prawą część klatki piersiowej, powodując u niego ranę cięto-kłutą klatki piersiowej pionową penetrującą do jamy opłucnej, długości 2,5 cm, zlokalizowaną w piątym międzyżebrzu w linii przymostkowej po stronie prawej przy dolnej części mostka, z następową odmą opłucnową, które to obrażenia stanowiły rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządu ciała na czas dłuższy niż 7 dni, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

W oparciu o uzyskaną z Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dokumentację medyczną zasięgnięto opinii z zakresu medycyny sądowej - Instytutu Naukowo-Badawczego w Lublinie, w której stwierdzono, że Gerard N. doznał rany cięto-kłutej klatki piersiowej penetrującej do jamy opłucnej, długości 2,5 cm, zlokalizowanej w piątym międzyżebrzu w linii przymostkowej po stronie prawej przy dolnej części mostka, z następową odmą opłucnową, co spowodowało rozstrój zdrowia i naruszenie czynności jego organizmu na czas dłuższy niż 7 dni.

W opinii stwierdzono także, iż rana pokrzywdzonego powstała w następstwie zadziałania (pchnięcia) narzędziem ostrym ostrokończystym, takim jak nóż. Natomiast z uwagi na charakter powikłań rany klatki piersiowej w postaci odmy prawej jamy opłucnowej z koniecznością stosowania drenażu, istniało prawdopodobieństwo śmierci, które można oszacować jako znaczne.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż do ugodzenia pokrzywdzonego doszło w sposób przypadkowy i niezamierzony.

Linia obrony podejrzanego pozostaje jednakże w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym śledztwa.

W dniu 10 czerwca 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wystąpiła do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego Michała K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W tymże dniu Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec podejrzanego wnioskowany środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2020-06-19 |

382

Strona 5 z 28Pierwsza | Poprzednia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00