Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Komunikat prasowy

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 30 marca 2021 roku sygn. II K 379/20, uznał Kamila D. w miejsce zarzuconego mu czynu z art. 174§1k.k. i inne, winnym popełnienia przestępstwa z art. 178a §1k.k i wykroczenia z art. 86§1k.w.

Sąd skazał Kamila D. za popełniony występek na karę 1 roku pozbawienia wolności z zastosowaniem warunkowego zawieszenia jej wykonania na okres próby lat 2 oraz orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat i świadczenie pieniężnego w kwocie 30 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Oskarżony obciążony został częściowo kosztami w kwocie 12 697 złotych i opłatą sądową w kwocie 480 złotych. Za popełnione wykroczenie z art.86§1 k.w. sąd skazał Kamila D. na karę grzywny w kwocie 3 000 złotych.

Wyrok jest nieprawomocny.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-03-31 |

402

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zakończyła postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko Piotrowi R. i Dianie D. W dniu 30 grudnia 2020r. został skierowany do Sądu Rejonowego w Opocznie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R. oskarżonemu o to, że:

  1. w okresie od września 2019 roku do dnia 11 lipca 2020 roku w miejscowości P. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a zatem w warunkach czynu ciągłego, wielokrotnie doprowadził małoletnią poniżej lat 15, tj. 7-letnią N. M. do poddania się innej czynności seksualnej, tj. o czyn z art. 200§1 kk w zw. z art. 12§1 kk;
  2. w bliżej nieustalonym okresie czasu nie później aniżeli od 10 listopada 2011 roku do 2012 roku w S. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a zatem w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie doprowadził do poddania się innej czynności seksualnej małoletnią poniżej lat 15, tj. 3- letnią N. Z. w obecności matki pokrzywdzonej Diany D. oraz za jej wiedzą i zgodą, przy czym wielokrotnie zdarzenia te były utrwalane w postaci zdjęć wykonywanych przez Dianę D., tj. o czyn z art. 200§1 kk w zw. z art. 12§1 kk;
  3. w okresie od 10 listopada 2011 roku do 16 lipca 2020 roku w S. i O. posiadał w pamięci swego laptopa treści pornograficzne z udziałem małoletniej poniżej lat 15, tj. 3- letniej N. Z., w postaci dwóch fotografii wykonanych przez D. D.- matkę małoletniej, tj. o czyn z art. 202§4a k.

Dianę D. oskarżono o to, że:

  1. w bliżej nieustalonym okresie czasu nie później aniżeli od 10 listopada 2011 roku do 2012 roku w S. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, udzieliła pomocnictwa Piotrowi R., z którym wówczas mieszkała do wielokrotnego doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej małoletniej córki poniżej lat 15, tj. 3- letniej N. Z., tj. o czyn z art. 18§3 kk w zw. z zw. z art. 200§1 kk w zw. z art. 12§1 kk;
  2. w dniu 10 listopada 2011 roku w S. utrwalała treści pornograficzne z udziałem małoletniej córki, tj. 3- letniej N. Z., w ten sposób, że fotografowała małoletnią z Piotrem R., , tj. o czyn z art. 202§4 kk.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2021-01-14 |

399

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 31 grudnia 2020r. skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Patrykowi D. oskarżonemu o to, że w dniu 26.08.2020 w miejscowości Jarosty, woj. łódzkie, zawiadomił o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznym rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia wiedząc, że zdarzenie to nie istnieje, czym wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej i organów ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego mającą na celu uchylenie zagrożenia tj. Straży Pożarnej i Policji poprzez wysłanie maila do Szkoły Podstawowej w Jarostach o znajdującej się w niej bombie i w PHU Nowalijka w Jarostach o bombie, która miała wybuchnąć w dniu 26.08.2020 r. g. 10:00, tj. o czyn z art. 224a k.k.

| Udostępniający informację: Rzecznik prasowy | Data zamieszczenia: 2021-01-13 |

398

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie art. 131 § 2 i § 3 kpk informuje, że postępowanie prowadzone pod sygnaturą PR 1 Ds. 1326.2019 w sprawie mającego miejsce w okresie od 13.07.2019 r. do 10.10.2019 r. w Piotrkowie Tryb. narażenia mieszkańców budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Belzackiej 49/57 w Piotrkowie Tryb., przez zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb,, odpowiedzialny za organizację okresowych przeglądów przewodów kominowych, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez zaniechanie dokonania w ustawowym terminie przeglądu przewodów kominowych tj. o czyn z art. 160 § 1 kk zostało postanowieniem z dnia 31.03.2020 r. umorzone wobec braku w czynie znamion czynu zabronionego tj. na podstawie art. 17§ 1 pkt. 2 kpk.

Zgodnie z art. 131§ 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania postanowienia jeżeli zwróci się o jego doręczenie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Tryb. powołując się na sygnaturę PR 1 Ds. 1326.2019.

| Udostępniający informację: Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2020-05-15 |

377

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 31 grudnia 2018r. za numerem PO I Ds 25.2018 umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie podejrzenia sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która miała miejsce w dniu 26 stycznia 2017r. na drodze krajowej nr A1 na wysokości miejscowości Bąkowiec powiat Piotrków Trybunalski woj. łódzkie , na obu kierunkach ruchu(Katowice – Łódź i Łódź – Katowice) polegającej na niedostosowaniu prędkości przez kierujących pojazdami do panujących warunków drogowych (gęsta mgła) i doprowadzeniu do – następujących po sobie – zderzeń 55 pojazdów (osobowych i ciężarowych) w następstwie czego wiele osób (kierujących oraz pasażerów) zostało hospitalizowanych z powodu obrażeń ciała, w tym kilka z nich z powodu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a jedna osoba – kierujący samochodem marki MAN w wyniku odniesionych obrażeń zmarła szpitalu w dniu 31 stycznia 2017r. tj. o czyn z art. 173 § 1 i 3 k.k. wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.).

Podstawą umorzenia tego postepowania były przeprowadzone w toku śledztwa czynności procesowe oraz pozyskane materiały dowodowe, w tym przede wszystkim zeznania złożone przez uczestników zdarzenia oraz opinie biegłych sądowych – które pozwoliły na stwierdzenie, że powyższe zdarzenie nie nosi znamion katastrofy w ruchu lądowym opisanej w art. 173 k.k. czyli jednego zdarzenia o charakterze ciągłym ściśle ze sobą powiązanego. Zdarzenie to należy natomiast rozpatrywać w kategorii zaistnienia wielu odrębnych indywidualnych zdarzeń drogowych, które mogą być oceniane jako wypadki drogowe (art. 177 § 1 i 2 k.k.) lub też wykroczenia drogowe (art. 86 i inne k.w.)

W związku z powyższym w odrębnej decyzji procesowej za numerem PO I Ds. 128.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim umorzyła śledztwo w sprawie 22 odrębnych wypadków w ruchu lądowym zaistniałych w czasie i miejscu określonym jak wyżej, w następstwie których osoby pokrzywdzone doznały wyłącznie obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni albo w następstwie których doszło wyłącznie do uszkodzeń pojazdów, które nie przybrało postaci zagrożenia dla mienia w wielkich rozmiarach – z uwagi na to, iż czyny te nie zawierają znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.). Zdarzenia drogowe pociągające za sobą wskazane powyżej skutki nie mają charakteru wypadków drogowych określonych w art. 177 § 1 k.k. czy też art. 177 § 2 k.k., a stanowią wyłącznie kolizje drogowe, które mogą być rozpatrywane wyłącznie w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń.

Jednocześnie w odrębnych decyzjach procesowych oznaczonych sygnaturami PO I Ds. 125.2018 i PO I Ds. 126.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w tymże dniu 31 grudnia 2018r. umorzyła śledztwa w zakresie 2 wypadków w ruchu lądowym zaistniałych w czasie i miejscu określonym powyżej w następstwie których osoby pokrzywdzone doznały obrażeń ciała, które naruszyły czynności ich narządów na okres powyżej dni siedmiu, jednakże sprawcami tych wypadków były osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych. W takiej sytuacji do kontynuowania postępowania karnego i ewentualnego postawienia w stan podejrzenia a następnie oskarżenia sprawcy wypadku drogowego niezbędne jest złożenie wniosku o ściganie. W zaistniałych przypadkach osoby najbliższe takich wniosków nie złożyły. Postępowania umorzono więc na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.

Kolejny wątek prawno – karny mający charakter wypadku drogowego został zakończony wydaniem decyzji o sygnaturze PO I Ds. 127.2018 w sprawie indywidualnego zdarzenia drogowego, w którym w następstwie doznanych obrażeń ciała w dniu 31 stycznia 2017r. w szpitalu zmarł kierujący samochodem marki MAN. W tej konkretnej sytuacji jedyną pokrzywdzoną osobą był kierujący pojazdem marki MAN, który w następstwie swojego zachowania drogowego spowodował u siebie obrażenia ciała skutkujące zgonem. Odpowiedzialności karnej nie podlega osoba, która sama w sposób umyślny czy też nieumyślny (jak w tym przypadku) spowoduje u siebie jakiekolwiek obrażenia ciała. Postepowanie w tym zakresie umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – brak znamion czynu zabronionego.

W zakresie kolejnych 3 wątków prawno – karnych o charakterze wypadków drogowych Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w odrębnych decyzjach procesowych oznaczonych sygnaturami PO I Ds. 121.2018, PO I Ds. 122.2018 i PO I Ds. 123.2018 skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Karny wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Roberta P., Jacka K. i Rafała W. podejrzanych o czyny z art. 177 § 1 k.k. uznając, iż społeczna szkodliwość przypisanych im czynów nie jest znaczna (uwzględniono tutaj okoliczność, iż naruszenie przez nich zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym polegało wyłącznie na nie dostosowaniu prędkości jazdy do panujących warunków drogowych, bez przekroczenia dopuszczalnej prędkości administracyjnej na danym odcinku drogi).

Jednocześnie za numerem PO I Ds. 124.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do Sadu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi G., Piotrowi B. i Sławomirowi M. oskarżonym o czyny z art. 177 § 2 k.k. (dwaj piersi z wymienionych) i z art. 177 § 1 k.k. (trzeci z wymienionych).

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-01-08 |

333

Strona 1 z 71 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00