Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

SERWIS PRASOWY - SPRAWY ZAKOŃCZONE

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 31 grudnia 2018r. za numerem PO I Ds 25.2018 umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie podejrzenia sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która miała miejsce w dniu 26 stycznia 2017r. na drodze krajowej nr A1 na wysokości miejscowości Bąkowiec powiat Piotrków Trybunalski woj. łódzkie , na obu kierunkach ruchu(Katowice – Łódź i Łódź – Katowice) polegającej na niedostosowaniu prędkości przez kierujących pojazdami do panujących warunków drogowych (gęsta mgła) i doprowadzeniu do – następujących po sobie – zderzeń 55 pojazdów (osobowych i ciężarowych) w następstwie czego wiele osób (kierujących oraz pasażerów) zostało hospitalizowanych z powodu obrażeń ciała, w tym kilka z nich z powodu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a jedna osoba – kierujący samochodem marki MAN w wyniku odniesionych obrażeń zmarła szpitalu w dniu 31 stycznia 2017r. tj. o czyn z art. 173 § 1 i 3 k.k. wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.).

Podstawą umorzenia tego postepowania były przeprowadzone w toku śledztwa czynności procesowe oraz pozyskane materiały dowodowe, w tym przede wszystkim zeznania złożone przez uczestników zdarzenia oraz opinie biegłych sądowych – które pozwoliły na stwierdzenie, że powyższe zdarzenie nie nosi znamion katastrofy w ruchu lądowym opisanej w art. 173 k.k. czyli jednego zdarzenia o charakterze ciągłym ściśle ze sobą powiązanego. Zdarzenie to należy natomiast rozpatrywać w kategorii zaistnienia wielu odrębnych indywidualnych zdarzeń drogowych, które mogą być oceniane jako wypadki drogowe (art. 177 § 1 i 2 k.k.) lub też wykroczenia drogowe (art. 86 i inne k.w.)

W związku z powyższym w odrębnej decyzji procesowej za numerem PO I Ds. 128.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim umorzyła śledztwo w sprawie 22 odrębnych wypadków w ruchu lądowym zaistniałych w czasie i miejscu określonym jak wyżej, w następstwie których osoby pokrzywdzone doznały wyłącznie obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni albo w następstwie których doszło wyłącznie do uszkodzeń pojazdów, które nie przybrało postaci zagrożenia dla mienia w wielkich rozmiarach – z uwagi na to, iż czyny te nie zawierają znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.). Zdarzenia drogowe pociągające za sobą wskazane powyżej skutki nie mają charakteru wypadków drogowych określonych w art. 177 § 1 k.k. czy też art. 177 § 2 k.k., a stanowią wyłącznie kolizje drogowe, które mogą być rozpatrywane wyłącznie w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń.

Jednocześnie w odrębnych decyzjach procesowych oznaczonych sygnaturami PO I Ds. 125.2018 i PO I Ds. 126.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w tymże dniu 31 grudnia 2018r. umorzyła śledztwa w zakresie 2 wypadków w ruchu lądowym zaistniałych w czasie i miejscu określonym powyżej w następstwie których osoby pokrzywdzone doznały obrażeń ciała, które naruszyły czynności ich narządów na okres powyżej dni siedmiu, jednakże sprawcami tych wypadków były osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych. W takiej sytuacji do kontynuowania postępowania karnego i ewentualnego postawienia w stan podejrzenia a następnie oskarżenia sprawcy wypadku drogowego niezbędne jest złożenie wniosku o ściganie. W zaistniałych przypadkach osoby najbliższe takich wniosków nie złożyły. Postępowania umorzono więc na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.

Kolejny wątek prawno – karny mający charakter wypadku drogowego został zakończony wydaniem decyzji o sygnaturze PO I Ds. 127.2018 w sprawie indywidualnego zdarzenia drogowego, w którym w następstwie doznanych obrażeń ciała w dniu 31 stycznia 2017r. w szpitalu zmarł kierujący samochodem marki MAN. W tej konkretnej sytuacji jedyną pokrzywdzoną osobą był kierujący pojazdem marki MAN, który w następstwie swojego zachowania drogowego spowodował u siebie obrażenia ciała skutkujące zgonem. Odpowiedzialności karnej nie podlega osoba, która sama w sposób umyślny czy też nieumyślny (jak w tym przypadku) spowoduje u siebie jakiekolwiek obrażenia ciała. Postepowanie w tym zakresie umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – brak znamion czynu zabronionego.

W zakresie kolejnych 3 wątków prawno – karnych o charakterze wypadków drogowych Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim w odrębnych decyzjach procesowych oznaczonych sygnaturami PO I Ds. 121.2018, PO I Ds. 122.2018 i PO I Ds. 123.2018 skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Karny wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Roberta P., Jacka K. i Rafała W. podejrzanych o czyny z art. 177 § 1 k.k. uznając, iż społeczna szkodliwość przypisanych im czynów nie jest znaczna (uwzględniono tutaj okoliczność, iż naruszenie przez nich zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym polegało wyłącznie na nie dostosowaniu prędkości jazdy do panujących warunków drogowych, bez przekroczenia dopuszczalnej prędkości administracyjnej na danym odcinku drogi).

Jednocześnie za numerem PO I Ds. 124.2018 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do Sadu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi G., Piotrowi B. i Sławomirowi M. oskarżonym o czyny z art. 177 § 2 k.k. (dwaj piersi z wymienionych) i z art. 177 § 1 k.k. (trzeci z wymienionych).

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2019-01-08 |

333

Komunikat prasowy

W dniu 6 sierpnia 2018r. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zakończyła postępowania przygotowawcze prowadzone przeciwko Tomaszowi K. i Joannie K. dotyczące umyślnego pozbawienia życia czteromiesięcznej córki Patrycji K. oraz innych przestępstw. W sprawie tej skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydziału Karnego.

Tomasza K. oskarżono o to, że:

  1. w okresie od 22 do 23 maja 2017 roku w miejscowości Opoczno, woj. łódzkiego, jako ojciec, mając prawny, szczególny obowiązek pieczy nad swoją znajdującą się w czwartym miesiącu życia córką Patrycją K., naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że po spożyciu alkoholu sprawował opiekę nad małoletnią pokrzywdzoną oraz działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córki Patrycji wielokrotnie rzucał niemowlę na łóżko i podłogę, na skutek czego małoletnia Patrycja K. odniosła obrażenia ciała w postaci złamania kości ciemieniowej lewej, rozlanego krwiaka podtwardówkowego, ogniskowego wylewu krwawego podpajęczynówkowego oraz ogniska o cechach stłuczenia w lewym płacie ciemieniowym z oznakami obrzęku mózgu, a kiedy córka znalazła się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwo utraty życia, przewidując i godząc się na taki stan bezpośredniego zagrożenia wywołany doznanymi przez niemowlę obrażeniami głowy realnie zagrażającymi życiu, wspólnie i w porozumieniu z matką dziecka Joanną K., mając jako ojciec prawny obowiązek pieczy nad dzieckiem i widząc pogarszający się stan jego zdrowia, zaniechał podjęcia jakichkolwiek czynności w celu udzielenia mu pomocy i usunięcia tego stanu zagrożenia, pomimo braku narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz widocznej i uświadomionej przez niego konieczności natychmiastowego udzielenia Patrycji K. pomocy medycznej, w następstwie czego, godząc się na śmierć dziecka, w dniu 23 maja 2017 roku doprowadził do jego zgonu, tj. o czyn z art. 148 § 1k.k.
  2. w okresie od lutego 2017 roku do 23 maja 2017 roku w Opocznie, woj. łódzkiego, znęcał się fizycznie i psychicznie nad małoletnim synem Kacprem K. w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości używał wobec niego słów wulgarnych, powszechnie uznawanych za obelżywe, a w dniu 23 maja 2017 roku, wbrew ciążącemu na nim jako ojcu, obowiązkowi opieki nad swoim małoletnim synem Kacprem K. lat 8 naraził syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że po spożyciu alkoholu, sprawując opiekę nad małoletnim pokrzywdzonym dokonał uszkodzenia jego ciała w ten sposób, że kilkukrotnie uderzył go pięściami po twarzy i głowie, czym spowodował obrażenia w postaci urazu głowy z zasinieniem skóry okolicy czołowej, które to obrażenia skutkowały naruszeniem czynności narządów ciała pokrzywdzonego na czas nie dłuższy niż 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k., w zb. z art. 160 § 2 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Joannę K. oskarżono o to, że:

  1. w okresie od 22 do 23 maja 2017 roku w miejscowości Opoczno, woj. łódzkiego, jako matka, mając prawny, szczególny obowiązek pieczy nad swoją znajdującą się w czwartym miesiącu życia córką Patrycją K., naraziła ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że po spożyciu alkoholu sprawowała opiekę nad małoletnią pokrzywdzoną i kładąc się spać albo wychodząc z domu pozostawiała ją pod opieką 8-letniego syna Kacpra K. oraz nie przeciwdziałała temu, że Tomasz K. działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córki Patrycji wielokrotnie rzucał niemowlę na łóżko i podłogę, na skutek czego małoletnia Patrycja K. odniosła obrażenia ciała w postaci złamania kości ciemieniowej lewej, rozlanego krwiaka podtwardówkowego, ogniskowego wylewu krwawego podpajęczynówkowego oraz ogniska o cechach stłuczenia w lewym płacie ciemieniowym z oznakami obrzęku mózgu, a kiedy córka znalazła się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, przewidując i godząc się na taki stan bezpośredniego zagrożenia wywołany doznanymi przez niemowlę obrażeniami głowy, realnie zagrażającymi życiu, działając w zamiarze ewentualnym, wspólnie i w porozumieniu z ojcem dziecka Tomaszem K., mając prawny obowiązek pieczy nad dzieckiem i widząc pogarszający się stan jego zdrowia, zaniechała podjęcia jakichkolwiek czynności w celu udzielenia mu pomocy i usunięcia tego stanu zagrożenia, pomimo braku narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz widocznej i uświadomionej przez nią konieczności natychmiastowego udzielenia Patrycji K. pomocy medycznej, w następstwie czego, godząc się na śmierć dziecka, w dniu 23 maja 2017 roku doprowadziła do jego zgonu, t.j o czyn z art. 148 § 1k.k.
  2. w okresie od 22 do 23 maja 2017 roku w Opocznie, woj. łódzkiego, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew ciążącemu na niej jako matce, prawnemu obowiązkowi pieczy nad swoim małoletnim synem Kacprem K. lat 8 naraziła syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że po spożyciu alkoholu sprawowała opiekę nad małoletnim pokrzywdzonym i pozostawiała go bez opieki, kładąc się spać albo wychodząc z domu oraz nie przeciwstawiła się spowodowaniu przez ojca Tomasza K. w dniu 23 maja 2017 roku uszkodzenia ciała małoletniego Kacpra K. w postaci urazu głowy z zasinieniem skóry okolicy czołowej, które to obrażenia skutkowały naruszeniem czynności narządów jego ciała na czas nie dłuższy niż 7 dni, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2018-08-23 |

306

Postępowanie umorzone

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż za sygnaturą akt PO I Ds. 78.2016 prowadziła, wszczęte w dniu 24 października 2016 roku na podstawie zawiadomienia złożonego przez posłów Platformy Obywatelskiej: Cezarego Tomczyka oraz Jana Grabca, śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przez szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej- Bartłomieja Misiewicza przestępstwa opisanego w art. 229 § 1 Kodeksu Karnego w związku z mającym miejsce w dniu 30 sierpnia 2016 roku spotkaniem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Przeprowadzone w toku śledztwa czynności procesowe nie potwierdziły, aby w trakcie spotkania w dniu 30 sierpnia 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie padały ze strony Bartłomieja Misiewicza jakiekolwiek sformułowania, które wyczerpywałyby znamiona przestępstwa obietnicy udzielenia korzyści majątkowej i osobistej w zamian za określone zachowanie ze strony radnych powiatowych z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2016 roku śledztwo Po I Ds. 78.2016 zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 Kodeksu Postępowania Karnego- wobec tego, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-12-07 |

225

Zabił na klatce schodowej

W Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, II Wydział Karny, w dniu 28 października 2016 roku, zapadł wyrok w sprawie przeciwko Karolowi K. (lat 37), którego Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim oskarżyła o to:

  1. W dniu 17 stycznia 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim, około godziny 03:00, na klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Małkowskich 6, nieumyślnie spowodował śmierć mężczyzny w ten sposób, że podczas szarpaniny zepchnął go ze schodów, powodując jego upadek i koziołkowanie po twardym podłożu, w następstwie czego doznał on obrażeń ciała w postaci złamania kości nosa, złamania kości pokrywy oraz podstawy czaszki z ostrymi krwiakami i pourazowego obrzęku mózgu, które to obrażenia skutkowały zgonem tego mężczyzny na miejscu, tj. o czyn z art. 155 k.k.
  2. W dniu 17 stycznia 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim, działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał przy sobie susz roślinny o wadze 0,26 grama stanowiący ziele konopi, tj. o czyn z art. 62 ust 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  3. W dniu 17 stycznia 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim, poruszał się samochodem osobowym, znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej, tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

Ww. został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i został skazany:

  • za czyn I na karę 2 (dwóch ) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,
  • za czyn II na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,
  • za czyn III na karę 8 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd wymierzył ww. oskarżonemu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat.

Nadto zasądził od niego, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, kwotę 1000 (jeden tysiąc) złotych tytułem świadczenia pieniężnego oraz na rzecz oskarżycielki posiłkowej (pokrzywdzonej) kwotę 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych, tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wyrok ten jest nieprawomocny.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-11-08 |

218

Oblał benzyną i podpalił kobietę

W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, III Wydział Karny, w dniu 20 maja 2016 roku, zapadł wyrok w sprawie przeciwko Mariuszowi P. (lat 45), którego Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim oskarżyła o to, że w dniu 11 września 2015 r. w miejscowości Wola Moszczenicka, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, na terenie posesji przy ul. Klonowej, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, usiłował dokonać zabójstwa kobiety w ten sposób, że polał jej ciało substancją łatwopalną, po czym podpalił ją zapalniczką, powodując u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci oparzenia II i III stopnia, głównie głowy i twarzy, szyi, rąk, klatki piersiowej oraz górnych dróg oddechowych, co spowodowało u niej wstrząs pooparzeniowy, niewydolność krążenia, niewydolność oddechową oraz ostrą niewydolność nerek i sepsę, przy czym powstałe oparzenia sięgały 45% powierzchni jej ciała, co wywołało chorobę realnie zagrażającą życiu i ciężką chorobę długotrwałą oraz ciężkie, trwałe zeszpecenie. Ww. Zamierzonego celu, tj. zabójstwa tej kobiety, nie osiągnął, z uwagi na postawę pokrzywdzonej, wezwanie służb ratunkowych i udzieloną jej pomoc medyczną i leczenie.

Mariusz P. został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazany, zgodnie z wnioskiem Prokuratury, na karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zasądził również od oskarżonego kwotę 50 000 zł na rzecz wspomnianej pokrzywdzonej, tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

Wyrok ten jest nieprawomocny.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2016-06-21 |

205

Strona 2 z 8Pierwsza | Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00